Utleieregler

 1. Leietaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med de regler som til enhver tid gjelder for leie av Flotten forsamlingshus. Leietaker skal før bruk gjøre seg kjent med plassering og bruk av brannslukningsmateriell, førstehjelpsskrin og nødutganger/rømningsveier.
 2. Leietaker er i leietiden økonomisk ansvarlig for alt inventar og utstyr i forsamlingshuset. Utearealene rundt forsamlingshuset skal heller ikke preges negativt, slik at hærverk, rot, søppel og tomgods skal være ryddet og fjernet før huset forlates. Sigarettsneiper og snusposer skal fjernes fra området etter endt leie.
 3. Røyking i lokalet er strengt forbudt.
 4. Bevegelige ting som kan utløse alarmen, f.eks ballonger må ikke oppbevares i huset med alarmen på.
 5. Skadet materiell/utstyr skal rapporteres til utleieansvarlig så fort som mulig, og senest ved utleietidens opphør. Knust/ødelagt utstyr erstattes etter selvkostpris.
 6. Leietaker får i leietidens varighet, til disposisjon alt av inventar og utstyr som er tilgjengelig i utleielokalene. Ved manglende renhold, eller skader ved leieforholdets start, skal utleieansvarlig kontaktes før utleielokalet taes i bruk. Utleieansvarlig foretar stikkontroller mellom utleieavtalene.
 7. Utgifter som Flotten forsamlingshus får som følge av misligholdelse av utleiekontrakt belastes leietaker. Ved avbestilling må dette skje senest 2 måneder før leieforholdet starter. Da påløpes ikke ekstra kostnader for leietaker.
  Ved sen avbestilling (under 2 måneder igjen) belastes leietaker med et gebyr på 25 % av avtalt pris.
  Faktura for leie av huset skal være innbetalt senest 2 måneder før utleiedato.
 8. Aldersgrensen for leie av Flotten er satt til 30 år. (Gjelder ikke bryllup) Skjønn kan utvises i spesielle utleietilfeller.
 9. Høyeste lovlige persontall er 120 personer. Leietaker skal alltid kontrollere at alle dører og vinduer er låst/lukket når utleie avsluttes.
 10. Dersom det skal foregå salg av øl/vin ved arrangementer,skal leietaker selv innhente bevilling fra kommunen.
 11. Leietaker er ansvarlig for at ingen uvedkommede har adgang til forsamlingshuset i leietiden.
 12. Leietaker skal alltid sørge for god vask av kjøkkenutstyr, rydding av stoler og bord, kosting, tømming av avfall og fjerning av søppelsekker. Bordplater skal rengjøres og tørkes godt før bordene stables bort.
  Dårlig vask/rydding fører til etterregning etter medgått tid. Timesats er kr 1000 pr. time.
 13. Kontaktperson for Flotten forsamlingshus nåes på telefon 95961881 eller e-post tommy.nordtiller@gmail.com
 14. Ved arrangement skal det være alminnelig ro og orden ved huset etter klokken 02.00
 15. Bruk av spiker, stifter, skruer, gaffatape osv som etterlater seg hull og merker på vegger og tak er forbudt.
 16. Bruk av konfettikanon er ikke tillatt.
 17. Bruk av fyrverkeri ved arrangementer på Flotten er forbudt. Unntaket er på nyttårsaften.