Vedtekter

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er: Tiller Grendalag og ble stiftet 14 Februar 2011

Dette grendalaget erstatter Tiller gamle skolekrets.               

§ 2       Formål

Tiller Grendalag står som eier av Flotten Forsamlingshus.

Grendalaget skal drifte og vedlikeholde Flotten Forsamlingshus.

Grendalaget skal bidra til økt samhold og skape økt trivsel i lokalsamfunnet.

Grendalaget skal jobbe med kulturelle formål som tjener lokalsamfunnet.

§ 3       Medlemmer

Grendalaget er et fritt lag der alle som ønsker kan melde seg inn.

Alle som har husstand mellom Tiller bru og den nedlagte militærleiren vil automatisk få tilbud om å melde seg inn. Dette er tidligere Tiller gamle skolekrets.

Grendalaget ser på det som en styrke og en fordel dersom også andre med tilhørighet til bygda melder seg inn som medlemmer.

Det eneste som kreves for å bli medlem er at man fyller ut et skjema med navn og kontaktinfo til styret.

Alle som er medlemmer kan bli valgt  inn i styret. Aldersgrense for medlemsskap er 16 år.

Tiller Grendalag skal være upolitisk.

§ 4       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i grendalaget.

§ 5       Kontingent

Tiller Grendalag styres uten kontingent

§ 6       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7       Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i Februar måned, er grendalagets høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, direkte til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet holdes som ett åpent møte med mulighet for å lukke møtet hvis årsmøtet ønsker det.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 8       Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av en valgt ordstyrer.

Ordstyreren behøver ikke å være medlem av Tiller Grendalag.

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Tiller Grendalags årsmelding

2.         Behandle Tiller Grendalags regnskap i revidert stand

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette husleie for Flotten Forsamlingshus

5.         Vedta grendalagets budsjett

6.         Velge:

            a) Leder og kasserer

            b) Utleier,sekretær og styremedlem.

            c) Revisorer og dennes stedfortredere

             d) Valgkomite

§ 9       Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10     Styret

Tiller Grendalag ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Tiller Grendalag sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret skal avholde møter ved behov. Alle i styret kan innkalle til styremøte.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 11     Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12     Oppløsning

Oppløsning av Tiller Grendalag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 15 Februar 2011